Güven Avukatlık

Gümrük Hukuku

Gümrük; eşya ve malların ülkeden girişi ve çıkışının denetlenmesidir. Bu denetimin hukuka uygun yapılabilmesi için Gümrük Hukuku ortaya çıkmıştır. Günümüzde Uluslararası Ticari ilişkilerin artmasıyla Gümrük Hukuku önemli bir boyut kazanmıştır. 

Vergi ve gümrük incelemeleri ve uyuşmazlık sürecinde atılacak olan her adım sonuca doğrudan etki edeceğinden, bu konunun bir uzman nezdinde yürütülmesi, müvekkillerin karşı karşıya kalacağı risklerin ve olumsuz durumların önüne geçilmesi/azaltılması açısından son derece önemlidir.

Ayrıca Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü için, Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık Mevzuatına ilişkin hükümler başta olmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Gümrük idareleri ve ilgililer açısından hukuki ve cezai yaptırımlarının ağır olması dolayısıyla uyuşmazlığa konu hükümlerin uygulamasının yüksek mahkeme kararları doğrultusunda incelenmesi, söz konusu uyuşmazlıkların önlenmesi veya çözümlenmesi konusunda da ayrı bir önem taşımaktadır.

Gümrük İşlemlerinde muhtemel temel problemler;

 • İthalat İşlemlerinde kıymet beyanlarında yaşanılan problemler
 • Gümrük işlemlerinde ithal veya ihraç edilen eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirlenmesinde karşılaşılan problemler
 • Gümrük işlemlerinde kullanılan faturada yer alan bilgilerin beyannameye aktarılması esnasında yaşanabilecek problemler
 • Kullanılmış eşyanın Türkiye’ye ithalinde yaşanan problemler
 • Kambiyo uygulamaları konusunda yaşanılan problemler
 • Ekonomik etkili gümrük rejimlerinin uygulanması aşamasında mevzuattaki gerekliliklerin yapılması konusunda yaşanılan problemler

Yukarıdaki yer alan problemli konular gümrük işlemlerinde en sık rastlanan problemeler arasından seçilmiştir. Söz konusu problemlerin ana sebebi firmaların gerçekleştirdikleri işlemler konusunda yeterli kontrolü sağlayamamasıdır.

Gümrük mevzuatında da belirtildiği gibi gümrük işlemlerinde beyan esastır ve bağlayıcıdır. Çok kısıtlı konular dışında gümrük işlemlerinde bir düzeltme mekanizması bulunmamaktadır

Firmalar muhtemel problemlerle karşılaşmamak için dikkat etmesi gereken en önemli husus gümrük işlemleri ile ilgili olarak kontrol mekanizması kurmaktır. Bu kapsamda amaç, hataları tespit etmek değil muhtemel hataları önlemek olmalıdır. Gümrükte yapılan beyanların bağlayıcı olduğunun altını bir kez daha çizerek karşılaşılan hatalar ve hatalardan doğan yaptırımlar için mutlaka uzmandan destek alınmalıdır. 

Gümrük vergileri ve cezalarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (“Gümrük Kanunu”) 242. madde ve devamında düzenleme altına alınmış olup ilgili hükümler uyarınca, gümrük vergileri ve cezalarına karşı yükümlüler tarafından başvurulabilecek hukuki yollar şunlardır:

 • Uzlaşma
 • İtiraz
 • İtirazın reddi halinde dava yolu.

Usulüne uygun olarak tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı yasal süre zarfında itiraz yoluna başvurulmaması veya süresi içinde dava yoluna başvurulmaması halinde ise, söz konusu gümrük vergileri ve para cezaları bu sürelerin bitiminde kesinleşmekte olup söz konusu gümrük vergisi alacağı idare tarafından tahsil edilebilir hale gelmektedir. 

Uzlaşma yolu

Uzlaşma başvurusuna konu edilebilecek vergi alacakları ve cezalar Gümrük Kanunu’nun 244. maddesinde düzenleme altına alınmış olup ilgili madde hükmü uyarınca;

 • Yükümlünün beyanı ile Gümrük İdaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile
 • Gümrük Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar

Ayrıca, uzlaşma başvurusu itiraz veya dava açma süresini durdurmaktadır. Dolayısıyla yükümlülerin uzlaşma başvurusunda bulunmaları halinde itiraz ve dava hakları saklıdır. Diğer bir ifade ile uzlaşmanın vaki olmaması ya da temin edilememesi halinde, yükümlülerin yasal süre zarfında itiraz yoluna ve itirazın reddi halinde dava yoluna başvuruda bulunmaları mümkündür.

Mahkemeye başvurmadan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması, ihtilafın kısa sürede çözülmesi, yükümlü ile İdare arasında güven tesis edilmesi, indirimli ödeme imkanı, firma ve kurum açısından maliyetin minimize edilmesi, ceza kararlarının bilgisayar kayıtlarındaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve işgücünden tasarruf edilmesi[1] gibi pek çok nedenle yükümlüler uzlaşma yolunu tercih edebilmektedirler. 

İtiraz Yolu

Eşyaya ilişkin gümrük vergisinin hiç alınmadığı ya da eksik alındığının belirlenmesi halinde, gümrük müdürlükleri tarafından gümrük vergilerine ilişkin düzenlenecek ek tahakkuk kararı ve para cezası kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollardan bir diğeri de itiraz yoludur.

Yükümlü ve/veya ceza muhatapları adlarına düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı, ek tahakkuk ve para cezası kararının taraflarına tebliğini müteakip 15 gün yasal süre zarfında bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.

Bununla birlikte, yükümlüler tarafından öncelikle uzlaşma yoluna başvurulması ve uzlaşmanın vaki olmaması halinde de kalan itiraz süresi içerisinde itiraz yoluna başvurulması mümkündür. 

Ancak bu durumda, itiraz başvurusunun, kalan itiraz başvuru süresinde yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira uzlaşma başvurusu ile itiraz süresi durmaktadır. Bu kapsamda, örnek kabilinden 15 günlük yasal sürenin ikinci gününde uzlaşma başvurusunda bulunulmuş ise, uzlaşmanın vaki olmaması halinde, kalan 13 günlük yasal süre zarfında itiraz yoluna başvuruda bulunulabilmektedir.

 Öte yandan, 15 günlük yasal sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde süre üç gün uzamaktadır.

İtiraz başvurusuna müteakip yapılacak itirazın incelenmesi neticesinde;

 • Söz konusu ek tahakkuk ve para cezası kararının hukuka aykırı olduğunun tespiti halinde, itirazın kabulüne ve ilgili gümrük vergileri ve para cezalarının iptaline,
 • Söz konusu ek tahakkuk ve para cezası kararının hukuka uygun olduğunun tespiti halinde itirazın reddine ve ilgili gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararın onanmasına karar verilebilmektedir.

Yargı Yolu

Gümrük vergi ve cezalarına karşı doğrudan yargı yoluna başvurulması mümkün olmayıp yargı yoluna başvurulabilmesi için öncelikli olarak idare nezdindeki itiraz yolunun tüketilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, itirazın reddi halinde dava yoluna başvurulması mümkündür.

 


Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.

Aşağısoku Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. 4303 Sok. No: 2/10 Merkez/Bolu (Atrium İş Merkezi)

0 (374) 213-3630 - guvenavukatlik@gmail.com